PRIVACY

Wij hechten waarde aan een zorgvuldige omgang met persoons-, passanten- en/of bezoekersgegevens. Wij informeren u graag over de verwerking van de persoons-, passanten- en/of bezoekersgegevens in het kader van onze dienstverlening. Hieronder geven wij in het kort aan per sensortechniek of persoonsgegevens worden verwerkt. Meer informatie over privacy vindt u in ons privacy statement. Verder op deze pagina hebben we een Q&A opgenomen met de meest gestelde vragen ten aanzien van wifi tellingen. Heeft u verdere vragen, neemt u dan contact met ons op. 

Couting technique

Infrared beam counters
Sensor data die we hier verwerken, bevatten geen persoonsgegevens.  

Thermal counters
Sensor data die we hier verwerken, bevatten geen persoonsgegevens.   

3D Stereoscopic counters
Sensor data die we hier verwerken, bevatten geen persoonsgegevens.   

Wifi/ Bluetooth counters
Sensor data die we hier verwerken, bestaan onder andere uit een gepseudonimiseerd MAC adres. Dit wordt door de AVG aangemerkt als persoonsgegeven.  

Object recognition
Sensor data die we hier verwerken, bevatten geen persoonsgegevens. Er worden geen videobeelden opgeslagen en/of verwerkt.

HET PRIVACY PROTOCOL VINDT U HIER

Wifitellingen

In de media heeft u wellicht gelezen over een recent door de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’) uitgevoerd onderzoek naar wifitellingen. De AP is van mening dat in de betreffende zaak zonder rechtmatige grondslag persoonsgegevens zijn verwerkt van eigenaren/gebruikers van mobiele apparaten waarop de wifi stond ingeschakeld. Wij kunnen ons voorstellen dat er hierdoor vragen ontstaan ten aanzien van het tellen middels wifi. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen én antwoorden. Daarnaast kunt u hier meer lezen over privacy en vindt u hier ons privacy statement. Mocht u nog verdere vragen hebben, neemt u dan vandaag nog contact met ons op!  

Bezoekerstellingen middels wifi, hoe werkt dat?

Wifisensoren registreren alle passanten en/of bezoekers die een apparaat bij zich hebben en daarop  wifi en/of bluetooth aan hebben staan (het apparaat zendt regelmatig zogenaamde proberequests). De wifisensor registreert het MAC-adres, tijdstip en signaalsterkte. Het MAC-adres wordt op de sensor gepseudonimiseerd. Als de sensor gedurende een bepaalde tijd geen signaal meer ontvangt, dan wordt de status aangepast. De data worden met vertraging doorgestuurd naar een centrale server waar de data verder worden verwerkt om tot tellingen te komen. De bewerkingen worden slechts gedaan om te komen tot het aantal bezoekers. De data worden op geen andere wijze bewerkt en/of geanalyseerd en niet langer dan noodzakelijk opgeslagen. Het tellen middels wifi heeft hetzelfde principe als het handmatig tellen van mensen, alleen wordt het aantal passanten benaderd op basis van het aantal getelde apparaten. 

Wat kun je zien op basis van wifitellingen?

Op basis van de wifisignalen bepaalt PFM het aantal unieke passanten en de verblijfsduur (binnen het sensor netwerk). De wifisensoren van PFM vangen geen andere data op van de mobiele apparaten.   

Worden de verzamelde gegevens ook nog voor andere doeleinden gebruikt dan het tellen van passanten?

Nee, de verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor passantentelling.    

Wat is een MAC-adres?

Een MAC-adres, ook wel wifi-adres genoemd, is een unieke code waarmee een apparaat herkend wordt. Dat kan een mobiele telefoon zijn, maar ook een computer, een printer of een iPad met een draadloze netwerk interface. Met dit MAC-adres kan een apparaat toegang krijgen tot een wifi-netwerk. Het is dus NIET het mobiele telefoonnummer of een IP-adres en verwijst niet naar een persoon, maar naar een apparaat. Het wordt echter wel beschouwd als een indirect herleidbaar persoonsgegeven.  Zonder specifieke kennis, waarvoor tevens toegang tot de data nodig is, is de gepseudonimiseerde code niet herleidbaar, niet koppelbaar en niet identificeerbaar naar een uniek apparaat. PFM heeft zowel intern als extern beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat dat gebeurt, dat meer dan noodzakelijke data worden verkregen alsmede dat ongeautoriseerde personen toegang hebben tot de data.

Wat is de reden dat de AP een boete heeft opgelegd in de zaak rondom wifitellingen?

De AP is van mening dat een MAC-adres, al dan niet gepseudonimiseerd, een persoonsgegeven is. Voor het verwerken van persoonsgegevens is een rechtmatige grondslag nodig. Deze rechtmatige grondslag is volgens de AP onvoldoende aanwezig in de betreffende zaak. 

Zijn wifitellingen nu verboden in Nederland?

Nee. Het tellen van passanten middels wifitellingen is toegestaan, mits er wordt voldaan aan de AVG. Dat houdt onder andere in dat:

  • Een wettelijke grondslag is bepaald en dat dit goed is vastgelegd. 
  • Organisaties die wifitellingen inzetten, dienen passanten en/of bezoekers hierover helder te informeren.
  • De bewaartermijn is afgestemd op het doel van de meting. 
  • Er een verwerkersovereenkomst is. 
  • De persoonsgegevens privacy proof worden verwerkt in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst en de daaraan ten grondslag liggende wettelijke bepalingen.  

. 

Is er een opt-out mogelijkheid?

U kunt er altijd voor kiezen om uw wifi uit te zetten. U kunt zich ook afmelden, waardoor uw MAC-adres niet langer geteld en meegenomen wordt in onderzoeken en analyses. U doet dit door het MAC-adres van uw mobiele telefoon te registeren in een centraal opt-out register. Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.  

Zijn er (in het verleden) persoonsgegevens buitgemaakt?

Nee.

Wat is het verschil tussen wifitracking en wifitellen?

Bij wifitracking worden individuen gevolgd aan de hand van het wifisignaal van een apparaat, aaneengesloten in tijd en plaats. Een wifitelling is slechts gericht op het tellen van passanten op een bepaald moment op een bepaalde plaats. Bij wifitellingen worden passanten dus niet gevolgd, maar alleen geteld.  

Kunnen de wifisensoren voor storingen zorgen of interfereren met andere apparatuur? 

De sensoren van PFM vangen enkel de aanwezigheid van wifisignalen op vanuit apparaten. Zij zenden geen signalen uit. Doordat zij geen signalen uitzenden, kan er dus ook geen sprake zijn van verstoringen en/of interferenties van andere apparaten.  

Ik woon in een omgeving waar passanten worden geteld middels wifimetingen, wat wordt er met mijn gegevens gedaan? 

PFM telt in opdrachten van anderen het aantal passanten in en om winkels, winkelcentra en winkelstraten. We maken gebruik van een automatisch filter om bewoners niet mee te nemen in de tellingen. PFM weet dat signalen van bewoners voornamelijk voor en na winkelopeningstijden gemeten worden. Daarom gaat PFM ervan uit dat wanneer eenzelfde signaal twee keer per dag gezien wordt, één keer in de ochtend en één keer in de avond, dit een signaal is van een bewoner. Deze signalen worden er vanaf dat moment iedere dag automatisch uitgefilterd. Als u in de buurt van een sensor woont, wordt uw gepseudonimiseerde MAC-adres niet meegenomen in de data en dus ook niet meegenomen in de tellingen. 

Wat zegt de AP over wifitellingen?

De AP verbiedt het tellen van wifitellingen niet, maar geeft wel aan dat hier zeer strikte regels voor gelden. PFM voert wifitellingen alleen uit in opdracht van derden. Deze derden zijn verantwoordelijk voor een rechtmatige grondslag. PFM dient vervolgens de telling te verrichten waarbij de privacy voldoende is geborgd. Voor meer informatie klik dan hier

Kan ik zien waar PFM wifisensoren heeft geplaatst?  

De sensoren zijn geïnstalleerd bij diverse klanten en objecten in Nederland. Deze locaties geven wij vanwege veiligheidsredenen niet vrij. Mocht u er zeker van willen zijn dat uw gegevens niet gebruikt kunnen worden, kunt u uw wifi uitschakelen of u registreren in ons OPT out register. Zie “ïs er een OPT out mogelijkheid?”  

Kunnen de wifisensoren de signalen van alle telefoons opvangen?

Ja, zolang wifi is ingeschakeld op een apparaat kunnen de sensoren de signalen opvangen. Wel wordt “spoofing” toegepast op de meest actuele telefoons van de meeste fabrikanten. Dit betekent dat de telefoon om de zoveel tijd een ander MAC-adres uitzendt. De sensoren van PFM kunnen het MAC-adres nog wel opvangen, maar kunnen niet in verband worden gebracht met voorgaande MAC-adressen van de betreffende telefoon of apparaat.  

Wat is de mening van PFM met betrekking tot de uitkomst van het AP-onderzoek?

PFM vindt de privacy van persoonsgegevens belangrijk. Naast het tellen middels wifi, telt PFM ook op andere wijze passanten waarbij absoluut geen persoonsgegevens worden vastgelegd of verwerkt. Bij het vinden van oplossingen voor onze klanten is de privacy van personen een basisprincipe. 

PFM probeert al vanaf 2016 duidelijkheid te verkrijgen over de mening van de AP (en haar voorganger) met betrekking tot wifitellingen. PFM betreurt wel dat meer duidelijkheid is gekomen middels het opleggen van een boete aan een uiteindelijke opdrachtgever. PFM evalueert de uitkomsten van het onderzoek en zal daar waar nodig en mogelijk de wijze van tellen en/of de wijze waarop data worden verwerkt aanpassen om zodoende nog meer invulling te geven aan het basisprincipe van privacy.